Методологија

 

 

 

ИНДЕКС ЦИЈЕНА ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

 

Намјена

 

Основни циљ истраживања произвођачких цијена је праћење промјена цијена произвођача индустријских производа на домаћем  и страном тржишту, као показатеља промјена нивоа и динамике цијена индустријских производа. Такође, индекс цијена произвођача индустријских производа је краткорочни статистички индикатор који има своју примјену као дефлатор временских серија, нарочито за потребе националних рачуна и индустрије, а користи се и при склапању различитих купопродајних уговора. 

 

Дефиниција

 

Продајна цијена произвођача индустријских производа је цијена по којој произвођач продаје своје производе, редовним купцима на домаћем тржишту у највећим количинама, франко утоварено у вагон (камион) у мјесту произвођача. У ову цијену улази регрес, ако га продавац остварује, а одбија се трговачки рабат или попуст који продавац одобрава купцу, ПДВ и акцизе.

 

Продајна цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту је цијена робе испоручена на домаћој граници, која укључује трошкове транспорта, трошкове осигурања као и све остале трошкове настале до границе (FOB цијена), по којој произвођач директно продаје своје производе редовним купцима на страном тржишту.

 

 

Класификација

 

За прикуплљање цијена произвођача индустријских производа користи се Номенклатура индустријских производа БиХ/PRODCOM 2021  која је у својој основи НИП БИХ 2010, ажуриран у складу са насталим промјенама у EU PRODCOM листи. Обухваћена су подручја Класификације дјелатности: B - Вађење руда и камена, C - Прерађивачка индустрија, D - Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и Е - Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине.

 

 

Обухват

 

Цијене произвођача индустријских производа на домаћем тржишту се прикупљају на основу репрезентативне листе производа коју у текућој години чини 363 производa. Обухваћени су најважнији производи по индустријским областима, тј. они који имају значајну вриједност продаје на домаћем тржишту. Сваког мјесеца прикупи се 1 159 цијенa које доставља 330 изабраних предузећа.

 

Цијене произвођача индустријских производа на страном тржишту се прикупљају на основу репрезентативне листе производа коју у текућој години чини 171 производ. Обухваћени су најважнији производи по индустријским областима, тј. они који имају значајну вриједност продаје на страном тржишту. Сваког мјесеца прикупе се  653 цијене које доставља 225 изабраних предузећа. 

 

 

Упитник за прикупљање цијена произвођача индустријских производа

 

Индустријска предузећа, почетком године, добијају упитникe Ц-41 и/или Ц-41-НД, који су прилагођени сваком појединачном предузећу, с обзиром на њихов производни асортиман, као и тржиште на којем продају своје производе. У упитник се уписује цијена за текући мјесец, цијена за претходни  мјесец и информација да ли је било продаје у текућем мјесецу. За упитник Ц41-НД попуњава се и додатна информација- назив земље извоза, како би се разликовала евро и неевро-зона тржишта. Цијена за сваки мјесец односи се на исту врсту производа односно на исте карактеристике производа који се прати (квалитет, физичке карактеристике, кориштену јединицу мјере, паковање, и сл.).

 

Замјена:  Уколико дође до прекида производње артикла који се прати, предузеће, у образац, уписује другу врсту производа тј. артикл који ће у будуће бити у производњи, а који има најприближније физичке карактеристике и квалитет претходном. Такође, уписује и његову цијену у текућем мјесецу као и у претходном. Индустријско предузеће попуњава образац Ц-41 тј. Ц-41-НД за референтни период од 21. прошлог мјесеца до 20. у текућем мјесецу. Извјештај доставља надлежном одјељењу Завода до 22. у текућем мјесецу.

 

   

Пондери

 

Пондери који се примјењују за израчунавање индекса цијена произвођача индустријских производа представљају релативно учешће одабраних производа у укупној вриједности продаје индустријских производа како на домаћем тако и на страном тржишту. Основни извор података за израду пондера је Годишњи извјештај индустрије ИНД-21 из 2021. године. Сваке године пондери се коригују за раст цијена настао у претходној години.

 

  

Обрачун индекса

 

Индекси цијена произвођача индустријских производа рачунају се на основу елементарних индекса за ниво производа који представљају мјеру средње вриједности односа текућег и базног периода (децембар претходне године) микро-индекса. Као мјера средње вриједности користи се геометријска средина. Агрегатни индекси тј. индекси разреда, области, подподручја, подручја и укупан индекс, рачунају се кориштењем Ласперове формуле за пондерисану аритметичку средину.

 

 

Објављивање података

 

Индекси цијена произвођача индустријских производа за текући мјесец публикују се у редовним мјесечним саопштењима за ниво подручја и области, као и по намјени потрошње, а у односу на више различитих базних (временских) периода: претходни мјесец, исти мјесец претходне године, децембар претходне године и просјек претходне године. Такође се објављују и индекси за период - јануар - текући мјесец, на исти период претходне године и просјек референтне (базне) године индекса.

Подаци за претходни мјесец се објављују по истеку 22 дана у текућем мјесецу.

 

 

ИНДЕКС ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА

 

 

Намјена

 

Индекс потрошачких цијена представља мјеру просјечне промјене цијена производа (роба и услуга) које резидентна домаћинства купују ради задовољавања својих личних потреба. Користи се као општа мјера инфлације, као индикатор за очување вриједности код уговора с индексним клаузулама, служи као дефлатор финалне потрошње домаћинстава и користи се за упоређивање стопе инфлације с другим регионима.

 

      

Обухват

 

Индекс потрошачких цијена у Републици Српској израчунава се на основу репрезентативне листе тзв. корпе производа, коју у текучој години чини 610 производа и услуга. Обухваћени су најважнији производи и услуге које купује резидентно становништво ради потрошње. Обухват добара и услуга редовно се ажурира како би се очувала репрезентативност листе производа с обзиром на укусе и навике потрошача у погледу куповина. Сваког мјесеца прикупи се више од 9 000 цијена по унапријед дефинисаном узорку продајних мјеста и градова. Градови у којима се снимају цијене за обрачун Индекса потрошачких цијена Републике Српске су: Бања Лука, Бијељина, Добој, Источно Сарајево, Приједор и Требиње.

 

 

Класификација

 

За обрачун индекса потрошачких цијена користи се Класификација личне потрошње према намјени (Classification of Individual Consumption by Purpose - COICOP), која дијели производе и услуге на дванаест основних одјељака за које се израчунавају индекси. Индекси се рачунају и за ниже нивое унутар одјељака - групе и класе, а све у зависности у које сврхе је потребно приказати индексе. 

 

 

Прикупљање података

 

Све цијене се прикупљају према утврђеном распореду обиласка продавница и тржница које су одређене као мјеста снимања и према јасно дефинисаним  спецификацијама производа/услуге. Сниматељи на основу тих информација самостално бирају конкретан производ чију ће цијену снимати на одређеном продајном мјесту, у складу са критеријем најпродаванијег производа. Како би се осигурало да сниматељи из мјесеца у мјесец снимају цијене истих производа, те како би се могло пратити које производе сниматељи посматрају на терену, потребно је у упитник унијети све тражене карактеристике производа, те информације о евентуалним замјенама уколико их има. Такав начин снимања омогућује праћење промјене кретања цијена између два периода тј. праћење динамике.

 

За потребе индекса потрошачких цијена, снимање цијена се врши сљедећих дана у мјесецу:

 

-  за пољопривредне производе који се продају на пијацама, цијене се прикупљају два пута мјесечно и то у првој и трећој седмици у мјесецу;

 

-  за све остале производе цијене се у складу са важећим Европским регулативама прикупљају једном мјесечно (између 1. и 21. у мјесецу), с тим да се нужно одржава исти интервал између прикупљања.

 

 

Пондери

 

Пондери који се примјењују за израчунавање индекса потрошачких цијена представљају структуру просјечне потрошње домаћинстава, односно показују релативно учешће одабраних производа и услуга у укупној потрошњи.

 

Основни извор података за израду пондера за обрачун индекса потрошачких цијена је Анкета о потрошњи домаћинстава. За израчунавање индекса потрошачких цијена од јануара 2018. године примјењују се пондери који се базирају на подацима из Анкете о потрошњи домаћинстава из 2015. године. Пондери се сваке године коригују с кретањем цијена у претходној години.

 

 

Обрачун индекса

 

За индекс потрошачких цијена потребно је најприје израчунати елементарне индексе (индекс производа) и индексе репрезентативних ставки на нивоу градова. При томе се као мјера средње вриједности користи геометријска средина. Агрегатни индекси се након тога израчунавају кориштењем Ласперове формуле за пондерисану аритметичку средину почевши од најнижег нивоа индекса репрезентативне ставке до  нивоа укупног индекса за Републику Српску. Референтна база за израчунавање индекса је 2015. година.

 

 

Објављивање података

 

Индекс потрошачких цијена за текући мјесец публикују се у редовним мјесечним саопштењима на нивоу одјељака и група и то у односу на: претходни мјесец, исти мјесец претходне године, децембар претходне године и просјек претходне године. Такође, се објављују и индекси за период текуће године -од јануара до текућег мјесеца у односу на исти период у претходној години, као и текући мјесец у односу на референтну (базну) годину индекса. Подаци за претходни мјесец се објављују се по истеку 22 дана у текућем мјесецу.

 

 

ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

 

МЕТАПОДАЦИ (ESMS)

 

ИЗВЈЕШТАЈИ О КВАЛИТЕТУ