Методологија

 

 

 

Извори података 

 

Подаци о малољетним и пунољетним корисницима социјалне заштите и спроведеним облицима, мјерама и услугама социјалне заштите прикупљају се сваке године статистичким извјештајем - Годишњи статистички извјештај о корисницима и облицима социјалне заштите (образац СЗ-1). Подаци о корисницима добијени су на основу извјештаја центара за социјални рад.

 

Подаци о додатку на дјецу, као посебном облику заштите дјеце и омладине, прикупљају се сваке године статистичким извјештајем Годишњи извјештај о корисницима додатка на дјецу  (образац ДД). Подаци о броју корисника додатка на дјецу (запослени, незапослени, пензионери и остали) и броју дјеце која примају додатак добијени су на основу извјештаја Јавног фонда дјечије заштите.

 

Подаци о установама за дјецу и омладину, одраслим инвалидним и старим лицима, о предузећима за професионалну рехабилитацију и установама социјалне заштите, резултат су редовних статистичких истраживања која се спроводе сваке године. Прикупљање података врши се на основу сљедећих извјештаја:

 

-  Статистички извјештај домова за дјецу и омладину (образац СЗ-20)

 

-  Статистички извјештај установа социјалне заштите за дјецу и омладину ометену у развоју (образац СЗ-30)

 

-  Статистички извјештај установа социјалне заштите за одрасле инвалидне особе (образац СЗ-40)

 

-  Статистички извјештај установа социјалне заштите за одрасле старије особе (образац СЗ-52)

 

Основне дефиниције 

 

Корисником социјалне заштите сматра се свако лице које је у току извјештајне године једном или више пута користило одређене облике и мјере социјалне заштите и услуге социјалног рада.

 

Под обликом, мјером или услугом подразумијева се сваки случај спроведене заштите на основу закона и прописа из ове области од стране центра за социјални рад, или службе социјалне заштите.

 

Додатак на дјецу је посебан облик друштвене бриге о дјеци - новчана давања породицама ради стварања повољнијих услова за подизање, васпитање и образовање дјеце. Услови, висина и начин остваривања права на додатак на дјецу, регулисани су Законом о дјечијој заштити.

 

 

ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

 

МЕТАПОДАЦИ (ESMS)

 

ИЗВЈЕШТАЈИ О КВАЛИТЕТУ