Анкета о потрошњи домаћинстава и сиромаштво у Републици Српској у 2011. години (измијењено издање)

 

Подаци објављени у овом Билтену су добијени на основу проведене Анкете о потрошњи домаћинстава у 2011. години. Спровођење Анкете у 2011. години финансијски су подржале владе Италије и Велике Британије, уз техничку помоћ Националног института за статистику Италије (ИСТАТ) и Конзорција Лондонске економске школе (LSE Конзорциј).

 

Анкета је проведена у складу са међународним стандардима и методолошким препорукама Статистичке канцеларије ЕУ (ЕУРОСТАТ), чиме је обезбијеђена међународна упоредивост података.

 

Подаци добијени из Анкете презентовани су у агрегираном - збирном облику, чиме је, у складу са одредбама Закона о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 85/03), у потпуности обезбјеђена тајност индивидуалних података о домаћинствима и лицима.

 

Билтен се састоји из два дијела. У првом дијелу су дата методолошка објашњења, а у другом дијелу табеле са пратећим графиконима у седам поглавља. У првом поглављу приказани су подаци о основним карактеристикама становништва и домаћинстава. Друго поглавље садржи податке о учешћу домаћинстава на тржишту рада. Услови становања приказани су у трећем поглављу. Четврто поглавље садржи податке о издацима за потрошњу домаћинстава. У петом поглављу приказани су подаци о релативном сиромаштву Републике Српске, a у шестом подаци о социјалној укључености, питањима о дјеци и материјалној ускраћености. Седмо поглавље садржи упоредне податке из 2004, 2007. и 2011. године.

 

Релативно сиромаштво  приказано у овом Билтену засновано је на релативној линији сиромаштва Републике Српске.

 

У измијењеном издању билтена урађене су исправке у табелама 6.1. и 6.2.