Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, март 2024.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у марту 2024. године, у односу на фебруар 2024. године, у просјеку су више за 1,6%, у односу на март 2023. године у просјеку ниже за 3,0% и у односу на децембар 2023. године у просјеку су више за 1,4%.


Посматрано по намјени потрошње, у марту 2024. године, у односу на фебруар 2024. године, цијене енергије у просјеку су више за 10,3%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 1,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,6%, цијене капиталних производа више су за 1,4% и цијене интермедијарних производа као у просјеку су ниже за 0,5%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2024. године, у односу на фебруар 2024. године, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су више за 11,1%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 0,4%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,2% и цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 0,3%.


По областима индустријске производње, у марту 2024. године, у односу на фебруар 2024. године остварен је раст цијена у областима: Производња рачунара, електронских и оптичких производа 17,6%; Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 11,1%; Производња коже и производа од коже 7,1%; Производња пића 4,9%; Штампање и умножавање снимљених записа 2,6%; Производња намјештаја 1,9%; Производња производа од гуме и пластичних маса 1,3%; Производња хемикалија и хемијских производа 1,1%; Производња прехрамбених производа 0,6%; Остала прерађивачка индустрија 0,5%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,4%; Производња осталих производа од неметалних минерала, Производња електричне опреме 0,3%; Производња текстила, Производња базних метала 0,2%; Производња папира и производа од папира 0,1%.


Пад цијена у марту 2024. године, у односу на фебруар 2024. године забиљежен је у областима: Вађење руда метала 3,7%; Производња одјеће 2,7%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,4%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,4%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа као и Производња машина и опреме Д.Н. 0,2%.


У преостале четири области индустријске производње цијене су у марту 2024. године, у односу на фебруар 2024. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ