Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, децембар 2023.

 

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године, у просјеку су остале на истом нивоу и у односу на децембар 2022. године ниже су за 4,0%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,8%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,5%, цијене енергије у просјеку су ниже за 1,1%, цијене интермедијарних производа су ниже за 0,1%, и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 3,3%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 0,2% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,2%.

 

По областима индустријске производње, у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године остварен је раст цијена у областима: Вађење руда метала 4,9%; Производња намјештаја 1,2%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,5%; Производња машина и опреме Д.Н. 0,3%; Производња пића, Производња осталих производа од неметалних минерала, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала по 0,2%; Вађење осталих руда и камена 0,1%.    

 

Пад цијена у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године забиљежен је у областима: Остала прерађивачка индустрија 3,7%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,4%; Производња електричне опреме 1,3%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,8%; Производња базних метала 0,4% и  Производња хемикалија и хемијских производа 0,3%.   

 

У преосталих осам области индустријске производње цијене су у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ