Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, децембар 2023.

 

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године, у просјеку су ниже за 0,3% и у односу на децембар 2022. године више за 1,7%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,2%, цијене капиталних производа више су за 0,1%, цијене енергије, као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за по 0,4%, док су цијене интермедијарних производа у просјеку остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне срединe у просјеку су више за 4,7%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,4%, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су ниже за 2,1% и цијене подручја (B) Вађење руда и камена су ниже за 0,2%.

 

По областима индустријске производње, у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња коже и производа од коже 5,4%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 4,7%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,9%; Остала прерађивачка индустрија 1,7%; Производња базних метала 1,4%; Производња одјеће 1,3%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,1%; Вађење осталих руда и камена 0,9%; Вађење руда метала 0,8%; Штампање и умножавање снимљених записа 0,4%; Производња папира и производа од папира, Производња машина и опреме Д.Н. као и Производња моторних возила, приколица и полуприколица по 0,2%;   Производња пића и Производња намјештаја по 0,1%.

 

Пад цијена у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године забиљежен је у областима: Производња  рачунара, електронских и оптичких производа 4,5%; Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 2,1%; Вађење угља и лигнита (мрког угља) 2,0%; Производња прехрамбених производа 0,9%; Производња текстила и Производња хемикалија и хемијских производа 0,1%.

 

У преосталих осам области индустријске производње цијене у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ