Тромјесечни бруто домаћи производ, треће тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у трећем тромјесечју 2023. године, у односу на треће тромјесечје 2022. године, износио је 2,1%.

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у трећем тромјесечју 2023. године значајан реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у подручјима: (К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања за 9,8%, (Ј) Информације и комуникације за 8,9%, (M,N) Стручне, научне и техничке дјелатности; Административне и помоћне услужне дјелатности за 8,0%, док је реални пад бруто додате вриједности забиљежен у подручјима: (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине за 1,0% а од тога у (C) Прерађивачка индустрија за 6,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ