Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, мај 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у мају 2023. године, у односу на април 2023. године, у просјеку су ниже за 0,9%, у односу на мај 2022. године више су за 3,5%, a у односу на децембар 2022. године ниже су за 1,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у мају 2023. године, у односу на април 2023. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,3%, цијене енергије, као и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за по 1,7%, цијене интермедијарних производа ниже су за 1,0%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у мају 2023. године, у односу на април 2023. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 5,3%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 2,5% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија су ниже за 0,6%.


По областима индустријске производње, у мају 2023. године, у односу на април 2023. године остварен је раст цијена у областима: Производња пића 0,7%; Вађење осталих руда и камена 0,6% и Производња машина и опреме Д.Н. 0,1%.


Пад цијена у мају 2023. године, у односу на април 2023. године забиљежен је у областима: Вађење угља и лигнита 7,4%; Вађење руда метала 4,5%; Производња електричне опреме 2,8%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,5%; Производња папира и производа од папира 1,9%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,5%; Производња намјештаја 0,3%; Производња прехрамбених производа, Производња осталих производа од неметалних минерала по 0,2%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа, Производња хемикалија и хемијских производа по 0,1%.


У преосталих девет области индустријске производње цијене су у мају 2023. године, у односу на април 2023. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ