Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, мај 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у мају 2023. године у односу на април 2023. године, у просјеку су ниже за 0,3%, у односу на мај 2022. године више су за 4,7%, док су у односу на децембар 2022. године више за 1,7%.

Посматрано по намјени потрошње, у мају 2023. године у односу на април 2023. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 1,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,8%, цијене трајних производа за широку потрошњу су више за 0,4%, цијене енергије у просјеку су ниже за 0,9% и цијене интермедијарних производа ниже су за 0,3%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у мају 2023. године у односу на април 2023. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,3%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 9,2%, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација ниже су за 1,7%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку остале на истом нивоу.

По областима индустријске производње, у мају 2023. године у односу на април 2023. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња пића, као и Поправка и инсталација машина и опреме по 2,8%; Производња коже и производа од коже 1,3%; Производња осталих производа од неметалних минерала 1,1%; Вађење осталих руда и камена 0,8%; Производња одјеће 0,5%; Вађење руда метала, Производња производа од гуме и пластичних маса, као и Производња намјештаја по 0,4%; Производња папира и производа од папира 0,2%; Производња прехрамбених производа, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа, као и Производња готових металних производа, осим машина и опреме по 0,1%.

Пад цијена у мају 2023. године у односу на април 2023. године забиљежен је у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 9,2%; Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 1,7%; Производња хемикалија и хемијских производа 1,0%; Вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,9%; Производња машина и опреме Д.Н. 0,7%; Производња текстила 0,3%; Производња базних метала 0,2%.

У преосталих осам области индустријске производње цијене у мају 2023. године у односу на април 2023. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ