Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, април 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у априлу 2023. године у односу на март 2023. године, у просјеку су ниже за 1,9%, у односу на април 2022. године више су за 4,6%, док су у односу на децембар 2022. године више за 2,0%.

Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2023. године у односу на март 2023. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,4%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 3,2%, цијене енергије ниже су за 2,4%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу, као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у априлу 2023. године у односу на март 2023. године, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су више за 1,5%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 4,5%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, као и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине ниже за по 3,1%.

По областима индустријске производње, у априлу 2023. године у односу на март 2023. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња електричне опреме 11,7%; Штампање и умножавање снимљених записа 6,6%; Производња рачунара, електронских и оптичких производа 6,2%; Производња папира и производа од папира 3,7%; Вађење осталих руда и камена 1,6%; Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 1,5%; Вађење угља и лигнита (мрког угља) и Производња одјеће за по 1,1%; Производња текстила 0,8%; Производња пића и Производња машина и опреме д.н. за по 0,2%.

Пад цијена у априлу 2023. године у односу на март 2023. године забиљежен је у областима: Вађење руда метала 9,3%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 7,3%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 4,5%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,1%; Производња базних метала 1,5%; Производња прехрамбених производа 1,1%; Производња коже и производа од коже и Производња готових металних производа, осим машина и опреме за по 0,9%; Производња хемикалија и хемијских производа 0,8% и Производња осталих производа од неметалних минерала 0,2%.

У преосталих осам области индустријске производње цијене у априлу 2023. године у односу на март 2023. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ