Основни структурни показатељи пословања страних подружница, 2021.

 

 

 

                                                  

 

У 2021. години у Републици Српској пословало је 259 страних подружница са 30 542 запослених лица. Укупан промет који су ова предузећа остварила износио је 5,3 милијарди КМ, док је додата вриједност по факторским трошковима достигла више од 1,5 милијарде КМ.


Број страних подружница у 2021. години, већи је за дванаест предузећа у односу на претходну годину, док je број запослених лица већи за 0,8% или 247 лица.


Странe подружницe чиниле су 3,1% од укупног броја тржишно оријентисаних предузећа, односно предузећа обухваћених „Годишњим извјештајем структурних пословних статистика за 2021. годину" (СПС). У укупном броју страних подружница највише их је у подручјима Прерађивачка индустрија 38,6%, Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала 25,1% и у подручјима услужних дјеланости такође 25,1%.


Државе чланице Европске уније имају највеће учешће у капиталу страних подружница у Републици Српској, 56,8%.
Од укупног броја запослених лица, добијених путем СПС истраживања за предузећа, 20,1% ангажовано је у страним подружницама. Посматрано по подручјима КД, највећи дио запослених у страним подружницама ангажован је у подручјима Прерађивачка индустрија 58,7% и Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала 18,6%.


Стране подружнице, у којима највеће учешће у капиталу имају државе чланице Европске уније, ангажују 66,2% од укупног броја запослених лица.


У укупно оствареном промету предузећа по СПС истраживању, стране подружнице учествују са 25,1%. Посматрано према подручјима дјелатности, промет страних подружница остварен је уз највећи допринос оних из подручја Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала 42,8% и Прерађивачка индустрија 34,1%.


Од укупног оствареног промета страних подружница, 51,5% остварују оне у којима највеће учешће у капиталу имају државе чланице Европске уније.


Учешће страних подружница у додатoj вриједности по факторским трошковима из СПС истраживања је 25,4%. У стварању додате вриједности по факторским трошковима страних подружница највише доприносе подружнице из подручја Прерађивачка индустрија 39,1% и Информације и комуникације 20,5%.


У додатој вриједности по факторским трошковима страних подружница 51,8% учествују подружнице у којима највеће учешће у капиталу имају државе које нису чланице Европске уније.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ