Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, март 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у марту 2023. године, у односу на фебруар 2023. године, у просјеку су ниже за 0,2%, у односу на март 2022. године више су за 9,9%, a у односу на децембар 2022. године више су за 0,6%.


Посматрано по намјени потрошње, у марту 2023. године, у односу на фебруар 2023. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,5%, цијене енергије у просјеку су ниже за 3,6%, цијене капиталних производа ниже су за 2,1%, цијене трајних производа за широку потрошњу ниже су за 1,2% и цијене нетрајних производа за широку потрошњу су ниже за 0,9%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2023. године, у односу на фебруар 2023. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 14,1%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 3,8%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку ниже за 1,0%.


По областима индустријске производње, у марту 2023. године, у односу на фебруар 2023. године остварен је раст цијена у областима: Вађење руда метала 21,1%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,8%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,7%.


Пад цијена у марту 2023. године, у односу на фебруар 2023. године забиљежен је у областима: Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 4,6%; Производња моторних возила, приколица и полуприколица 4,1%; Производња машина и опреме Д.Н. 2,8%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 2,3%; Производња прехрамбених производа 1,3%; Производња електричне опреме 1,1%; Производња хемикалија и хемијских производа 1,0%; Производња намјештаја 0,7%; Производња осталих производа од неметалних минерала, као и Производња базних метала по 0,3%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у марту 2023. године, у односу на фебруар 2023. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ