Примједбе и сугестије на Средњорочни план рада, 2024-2026.

 


Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 63/21) прописано је да републички органи управе доносе средњорочне планове рада, којима се дефинишу циљеви и приоритети из њихове надлежности који се планирају реализовати у периоду од три године. Такође, Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 8/22) дефинисано је да су републички органи управе у обавези да радне верзије средњорочних планова рада објаве на својој интернет страници с циљем спровођења консултација са социоекономским партнерима и широм јавношћу ради прикупљања коментара и препорука у циљу сачињавања што квалитетнијег документа.


Структуру Средњорочног плана рада чини сљедеће:


Увод, у којем је дат кратак осврт на пројекте и активности реализоване у претходној календарској години (напомена, Средњорочно планирање се врши годину унапријед, па се наводе активности из 2022. године), кратак опис усмјерења средњорочног плана рада, опис институционалних капацитета са аналитичким прегледом кључних недостатака и потреба републичког органа управе, као и могући ризици за реализацију средњорочног плана рада.

 

  • Табела А - мисија републичког органа управе,
  • Табела Б - мјере за реализацију стратешког документа, стратешког циља и приоритета, индикатори, полазна вриједност и циљна вриједност по годинама,
  • Табела В - мјере, кључни пројекти, рокови извршења, индикатори на нивоу очекиваног резултата, носиоци активности, извори финансирања и сл.У вези са наведеним позивамо сва заинтересована лица да своје примједбе и сугестије на Средњорочни план рада за период 2024-2026. година доставе најкасније до 17.03.2023. године на мејл адресу Завода stat@rzs.rs.ba