Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јануар 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јануару 2023. године, у односу на децембар 2022. године, у просјеку су више за 1,6%, док су у односу на јануар 2022. године више за 15,8%.

Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2023. године, у односу на децембар 2022. године, цијене енергије у просјеку су више за 2,3%, цијене интермедијарних производа више су за 2,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,0%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, док су цијене капиталних производа у просјеку ниже за 2,7%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јануару 2023. године, у односу на децембар 2022, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку више за 8,0%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 3,6% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 1,1%.

По областима индустријске производње, у јануару 2023. године, у односу на децембар 2022. године раст цијена остварен је у сљедећим областима: Производња хемикалија и хемијских производа 14,5%; Производња базних метала 12,8%; Вађење руда метала 11,6%; Остала прерађивачка индустрија 4,1%; Вађење угља и лигнита (мрког угља) 3,8%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,6%; Производња осталих производа од неметалних минерала 2,0%; Производња коже и производа од коже 1,5%; Производња прехрамбених производа, Производња намјештаја по 1,4%; Производња машина и опреме Д.Н. 0,7%; Производња одјеће 0,3%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,2% и Производња производа од гуме и пластичних маса 0,1%.

Пад цијена у јануару 2023. године, у односу на децембар 2022. године забиљежен је у областима: Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 2,6%; Производња папира и производа од папира, Производња електричне опреме по 2,1%; Вађење осталих руда и камена 1,1% и Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,0%.

У преостале четири области индустријске производње цијене су у јануару 2023. године, у односу на децембар 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ