Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јануар 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јануару 2023. године у односу на децембар 2022. године у просјеку су више за 1,6%, док су у односу на јануар 2022. године више за 18,3%.

Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2023. године у односу на децембар 2022. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 3,3%, цијене енергије у просјеку су више за 1,7%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,7%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,1% док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже за 0,2%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јануару 2023. године у односу на децембар 2022. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 18,2%, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су више за 2,1%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 1,6%, док су цијене подручја (С) Прерађивачка индустрија у просјеку ниже за 0,1%.

По областима индустријске производње, у јануару 2023. године у односу на децембар 2022. године, раст цијена забиљежен је у сљедећим областима: Вађење руда метала 22,8%, Вађење угља и лигнита 17,9%, Производња коже и производа од коже 4,0%, Производња моторних возила, приколица и полуприколица 3,9%, Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 2,1%, Производња пића 2,0%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,6%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,2%, Производња базних метала 0,9%, Вађење осталих руда и камена 0,8%, Штампање и умножавање снимљених записа 0,7%, Производња хемикалија и хемијских производа 0,5%, Производња одјеће 0,1%, Производња намјештаја 0,1%.

Пад цијена у јануару 2023. године у односу на децембар 2022. године забиљежен је у областима: Поправка и инсталација машина и опреме 0,7%, Производња осталих производа од неметалних минерала, Производња прехрамбених производа по 0,6%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа, Производња папира и производа од папира по 0,2%, Производња производа од гуме и пластичних маса, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, Производња текстила по 0,1%.

У преосталих седам области индустријске производње, цијене у јануару 2023. године у односу на децембар 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ