Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, децембар 2022.

 

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у децембру 2022. године у односу на новембар 2022. године ниже су за 0,5%, док су у односу на децембар 2021. године више за 18,0%.  

 

Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2022. године у односу на новембар 2022. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,7%, цијене капиталних производа и цијене интермедијарних производа у просјеку су више за по 0,1%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су остале на истом нивоу, док су цијене енергије у просјеку ниже за 1,8%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у децембру 2022. године у односу на новембар 2022. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 0,5%, цијене подручја (С) Прерађивачка индустрија више су за 0,3%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку ниже за 2,8%, a цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 0,8%.

 

По областима индустријске производње, у децембру 2022. године у односу на новембар 2022. године, раст цијена забиљежен је у сљедећим областима: Производња базних метала 4,8%, Производња прехрамбених производа 1,8%, Производња текстила 1,6%, Вађење осталих руда и камена 1,5%, Производња папира и производа од папира 1,1%, Производња хемикалија и хемијских производа, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала по 0,5%, Производња одјеће 0,2%, Производња пића 0,1%.  

 

Пад цијена у децембру 2022. године у односу на новембар 2022. године забиљежен је у областима: Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 2,8%, Вађење угља и лигнита 2,4%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,4%, Производња коже и производа од коже 1,1%, Производња производа од гуме и пластичних маса, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала по 0,6%, Вађење руда метала 0,4%, Поправка и инсталација машина и опреме, Производња осталих производа од неметалних минерала по 0,2%.

 

У преосталих десет области индустријске производње, цијене у децембру 2022. године у односу на новембар 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ