Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, децембар 2022.

 

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у децембру 2022. године, у односу на новембар 2022. године, у просјеку су ниже за 0,8%, док су у односу на децембар 2021. године више за 16,8%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2022. године, у односу на новембар 2022. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку више за 2,4%, цијене енергије у просјеку су више за 1,2%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,5%, док су цијене капиталних производа у просјеку ниже за 3,1%, а цијене интермедијарних производа у просјеку ниже за 1,4%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у децембру 2022. године, у односу на новембар 2022, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку више за 0,1%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 8,2%, а цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,6%.

 

По областима индустријске производње, у децембру 2022. године, у односу на новембар 2022. године раст цијена остварен је у сљедећим областима: Производња коже и производа од коже 12,0%, Производња текстила 6,6%, Производња хемикалија и хемијских производа 2,3%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,5%, Производња прехрамбених производа 1,0%, Вађење угља и лигнита, Производња електричне опреме по 0,9%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,2%.

 

Пад цијена у децембру 2022. године, у односу на новембар 2022. године забиљежен је у областима: Производња машина и опреме Д.Н. 10,7%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 8,2%, Производња базних метала 5,4%, Производња осталих производа од неметалних минерала 2,3%, Производња папира и производа од папира 1,0%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,0%, Производња пића 0,6%, Вађење руда метала 0,3%.

 

У преосталих седам области индустријске производње цијене су у децембру 2022. године, у односу на новембар 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ