Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, новембар 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у новембру 2022. године у односу на октобар 2022. године ниже су за 1,5%, у односу на новембар 2021. године више су за 19,0%, док су у односу на децембар 2021. године више за 18,6%.

Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2022. године у односу на октобар 2022. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 2,4%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,6%, цијене трајних производа за широку потрошњу и у просјеку су остале на истом нивоу, цијене енергије у просјеку су ниже за 3,5% и цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,2%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у новембру 2022. године у односу на октобар 2022. године, цијене подручја (С) Прерађивачка индустрија више су за 1,6%, док су цијене подрчја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку ниже за 9,0%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 4,8% и цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 0,2%.

По областима индустријске производње, у новембру 2022. године у односу на октобар 2022. године, раст цијена забиљежен је у сљедећим областима: Производња прехрамбених производа 2,6%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 2,5%, Вађење угља и лигнита 2,4%, Производња машина и опреме д.н. 1,0%, Вађење осталих руда и камена 0,9%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,8%, Производња одјеће 0,7%, Поправка и инсталација машина и опреме 0,7%, Производња производа од гуме и пластичних маса 0,4%, Производња хемикалија и хемијских производа 0,2%, Производња намјештаја 0,1%.

Пад цијена у новембру 2022. године у односу на октобар 2022. године забиљежен је у областима: Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 9,0%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 4,8%, Производња коже и производа од коже 2,7%, Вађење руда метала 2,1%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,7%, Производња базних метала, Производња текстила по 0,6%, Производња папира и производа од папира 0,4%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,2%.

У преосталих девет области индустријске производње, цијене у новембру 2022. године у односу на октобар 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ