Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, октобар 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у октобру 2022. године, у односу на септембар 2022. године, у просјеку су више за 0,7%, у односу на октобар 2021. године више су за 21,5%, док су у односу на децембар 2021. године више за 17,3%.


Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2022. године, у односу на септембар 2022. године, цијене капиталних производа у просјеку више за 1,2%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку више су за 1,1%, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку више за 0,7%, док су цијене енергије у просјеку ниже за 0,6%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у октобру 2022. године, у односу на септембар 2022, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 1,5% , цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 7,5%, и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 6,2%.


По областима индустријске производње, у октобру 2022. године, у односу на септембар 2022. године раст цијена остварен је у сљедећим областима: Производња хемикалија и хемијских производа 12,5%, Производња базних метала 6,2%, Производња моторних возила, приколица и полуприколица 5,0%, Производња коже и производа од коже 3,0%, Производња папира и производа од папира 1,9%, Производња прехрамбених производа 1,1%, Производња пића 1,0%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,0%, Производња намјештаја 1,0%, Вађење осталих руда и камена 0,1%.


Пад цијена у октобру 2022. године, у односу на септембар 2022. године забиљежен је у областима: Вађење руда метала 10,2%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 6,2%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,3%, Производња електричне опреме 0,9%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,9%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,3%, Производња машина и опреме д.н. 0,2%.


У преосталих шест области индустријске производње цијене су у октобру 2022. године, у односу на септембар 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ