Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, октобар 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у октобру 2022. године у односу на септембар 2022. године више су за 0,7%, у односу на октобар 2021. године више су за 21,6%, док су у односу на децембар 2021. године више за 20,4%.

Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2022. године у односу на септембар 2022. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,8%, цијене капиталних производа више су за 0,6%, цијене интермедијарних производа и цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,5%, док су цијене енергије у просјеку више за 0,4%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у октобру 2022. године у односу на септембар 2022. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 2,1%, цијене подрчја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су више за 0,9%, цијене подручја (С) Прерађивачка индустрија више су за 0,6%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку ниже за 6,4%.

По областима индустријске производње, у октобру 2022. године у односу на септембар 2022. године, раст цијена забиљежен је у сљедећим областима: Вађење руда метала 3,9%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 3,9%, Производња коже и производа од коже 3,4%, Производња прехрамбених производа 1,7%, Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 0,9%, Производња хемикалија и хемијских производа 0,5%, Производња намјештаја 0,5%, Производња папира и производа од папира 0,4%, Производња производа од гуме и пластичних маса 0,4%, Производња пића 0,2%, Поправка и инсталација машина и опреме 0,2%, Вађење осталих руда и камена 0,1%.

Пад цијена у октобру 2022. године у односу на септембар 2022. године забиљежен је у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 6,4%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,5%, Производња базних метала 0,7%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,5%, Производња одјеће 0,5%, Производња текстила 0,5%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,2%, Штампање и умножавање снимљених записа 0,1%.

У преосталих девет области индустријске производње цијене у октобру 2022. године у односу на септембар 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ