Истраживање и развој, 2021.

 

 

 

 

 

 

На пословима истраживања и развоја у 2021. години биле су запослене 1 053 особе, са пуним и краћим од пуног радног времена, од чега су половина жене. Број запослених могуће је изразити и помоћу еквивалента пуне запослености и тако добијамо да је у 2021. години пуно радно вријеме на пословима истраживања и развоја била запослена 721,1 особа.


У истом периоду на пословима истраживања и развоја, на основу уговора о дјелу или ауторског уговора, била je ангажована 181 особa, од чега је 75 жена. Изражено еквивалентом пуне запослености, на пословима истраживања и развоја пуно радно вријеме била је ангажована 56,1 особа.

Од укупног броја запослених, највеће учешће имају истраживачи (72,6%), остало особље (15,3%) и техничко особље (12,2%).

Највећи број истраживача запослен je у сектору високог образовања (85,6%), пословном сектору (12,3%) и државном сектору (2,1%). У непрофитном сектору није било запослених и ангажованих истраживача.

Када се посматра област истраживања и развоја, трећина истраживача запослена је у области Инжењерство и технологија.

У укупном број ангажованих на пословима истраживања и развоја највеће учешће имају истраживачи, 82,3%. Највећи број истраживача ангажован је у сектору високог образовања, 84,6%.

Скоро једнак број истраживача био је ангажован у три области, и то Природне науке (35 истраживача), Медицинске и здравствене науке (34 истраживача) и Пољопривредне науке (36 истраживача).

Бруто домаћи издаци за ИР у 2021. години износили су 25 394 000 КМ, од тога су текући издаци 20 339 000 КМ (80,1%), а инвестициони издаци 5 055 000 КМ (19,9%).

Половина бруто домаћих издатака је у области Инжењерство и технологија (47,7%). Област истраживања и развоја одређена је према претежној области, односно области у којој ради највећи број запослених на пословима истраживања и развоја.

Од укупно утрошених средстава за 502 истраживачко - развојна рада, трећина укупног износа утрошена је за Опште унапређење знања (33,1%). Од укупно утрошених средстава, 62,7% средстава утрошено је за примијењена истраживања, 20,0% за фундаментална истраживања и 17,3% за експериментални развој (развојна истраживања).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ