Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, септембар 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у септембру 2022. године, у односу на август 2022. године, у просјеку су више за 2,2%, у односу на септембар 2021. године више су за 24,4%, док су у односу на децембар 2021. године више за 16,5%.

Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2022. године, у односу на август 2022. године, цијене енергије у просјеку су више за 3,0%, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 2,7%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку више за 1,0%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку више су за 0,6%, док су цијене капиталних производа у просјеку ниже за 0,1%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у септембру 2022. године, у односу на август 2022, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 12,2%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 1,7% и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 1,6%.

По областима индустријске производње, у септембру 2022. године, у односу на август 2022. године раст цијена остварен је у сљедећим областима: Вађење руда метала 14,1%, Вађење угља и лигнита 7,9%, Производња електричне опреме 5,4%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 3,8%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 2,2%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,1%, Вађење осталих руда и камена 1,7%, Производња пића 1,1%, Производња прехрамбених производа 1,0%, Производња папира и производа од папира 0,9%, Производња машина и опреме Д.Н. 0,7%, Производња хемикалија и хемијских производа 0,6%, Производња базних метала 0,3%, Производња коже и производа од коже 0,2%, Производња намјештаја 0,2%.

Пад цијена у септембру 2022. године, у односу на август 2022. године забиљежен је у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,6%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,1%.

У преосталих шест области индустријске производње цијене су у септембру 2022. године, у односу на август 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ