Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, септембар 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у септембру 2022. године у односу на август 2022. године више су за 1,3%, у односу на септембар 2021. године више су за 23,2%, док су у односу на децембар 2021. године више за 19,6%.

Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2022. године у односу на август 2022. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 2.0%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,9%, цијене енергије у просјеку више су за 1,6%, цијене интермедијарних производа више су за за 0,6% и цијене капиталних производа више су за 0,5%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у септембру 2022. године у односу на август 2022. године, цијене подрчја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су више за 3,3%, цијене подручја (С) Прерађивачка индустрија више су за 0,7%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 0,1%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку ниже за 2,2%.

По областима индустријске производње, у септембру 2022. године у односу на август 2022. године, раст цијена забиљежен је у сљедећим областима: Производња коже и производа од коже 9,2%, Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 3,3%, Производња одјеће и Производња намјештаја по 2,1%, Производња прехрамбених производа 2,0%,Производња хемикалија и хемијских производа 1,8%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,4%, Производња осталих производа од неметалних минерала 1,2%, Вађење осталих руда и камена 0,7%. Производња папира и производа од папира 0,5%, Производња производа од гуме и пластичних маса 0,3%, Производња текстила 0,2%, Производња базних метала 0,2%, Поправка и инсталација машина и опреме 0,2%.

Пад цијена у септембру 2022. године у односу на август 2022. године забиљежен је у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала и Производња електричне опреме по 2,2%, Производња рачунара, електронских и оптичких производа 0,6%, Производња машина и опреме д.н. 0,4%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,4%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,3%.

У преосталих девет области индустријске производње цијене у септембру 2022. године у односу на август 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ