Пробни попис пољопривреде

 

 

Пробни попис пољопривреде реализоваће се на територији Републике Српске у периоду од 15. до 30. октобра ове године.


У исто вријеме пробни попис ће да се спроведе и на територији Федерације БиХ и Брчко Дистрикта.


Основни разлог спровођења пробног пописа јесте тестирање кључних елемената пуног пописа пољопривреде за који је планирано да се спроведе у посљедњем тромјесечју 2023. године.


Попис пољопривреде, поред пописа становништва, представља једно од најсложенијих и најзначајнијих статистичких истраживања у укупном статистичком систему, а имајући у виду да је посљедњи попис пољопривреде на територији Босне и Херцеговине спроведен 1960. године, није потребно посебно наглашавати значај података који ће да се прикупе.


Пописом ће да се обезбиједе подаци о величини пољопривредних газдинстава, о земљишном фонду и категоријама коришћења пољопривредног земљишта, површинама под усјевима, површинама воћњака и винограда, подаци о наводњавању и коришћењу органских и минералних ђубрива, броју стоке, пољопривредној механизацији и објектима, радној снази, органској производњи, подаци о рибњацима и површинама под шумом и многи други.


Добијени подаци омогућиће увид у стање пољопривреде у Републици Српској који ће доносиоцима одлука, на локалном као и на нивоу цијеле Републике Српске, бити од изузетне користи приликом израде стратешких докумената, а све у циљу даљег развоја пољопривреде.


Пробни попис ће се реализовати на репрезентативном, случајно одабраном узорку породичних пољопривредних домаћинстава, у 78 пописних кругова који покривају 75 насељених мјеста на територији 31 општине. Биће пописано нешто мало мање од 4 100 домаћинстава.


Пописивање ће вршити посебно обучени пописивачи, уз употребу лаптопа, директним уносом добијених одговора у за то намјенски израђену апликацију. Пописивачи ће носити акредитације Републичког завода за статистику.


Резултати пробног пописа неће бити публиковани већ ће се користити за статитистичке анализе како би се сви уочени недостаци отклонили прије почетка пуног пописа и обезбиједили услови за добијање квалитетних података.


Апелујемо на породична пољопривредна домаћинства да приме пописивача и дају одговоре на постављена питања.


Сви подаци који се прикупе повјерљиви су и користиће се искључиво у статистичке сврхе.