Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, август 2022.

 

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у августу 2022. године, у односу на јул 2022. године, у просјеку су више за 0,7%, у односу на август 2021. године више су за 21,5%, a у односу на децембар 2021. године више су за 14.0%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у августу  2022. године, у односу на јул 2022. године, цијене енергије у просјеку су више за 11,2%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 4,8%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,4%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку више за 0,8%, док су цијене интермедијарних производа у просјеку ниже за 1,1%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у августу 2022. године, у односу на јул 2022, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 1,3%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 7,6%, и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 5,9%.

 

По областима индустријске производње, у августу 2022. године, у односу на јул 2022. године остварен је раст цијена у сљедећим областима: Производња машина и опреме Д.Н. 13,3%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 10,7%, Вађење угља и лигнита (мрког угља) 10,1%, Производња текстила 6,6%, Производња производа од гуме и пластичних маса 2,0%, Производња прехрамбених производа 1,3%, Производња намјештаја 1,3%, Производња електричне опреме 0,9%, Производња пића 0,7%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,6%.

 

Пад цијена у августу 2022. године, у односу на јул 2022. године забиљежен је у областима: Вађење руда метала 12,8%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 5,9%, Производња коже и производа од коже 1,8%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,4%, Производња хемикалија и хемијских производа 0,7%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,5%, Производња базних метала 0,3%.

 

У преосталих шест области индустријске производње цијене су у августу 2022. године, у односу на јул 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ