Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2021.

 

 

 

 

 

 

Предузећа су се у 2021. години снабдјела са укупно 18 387 773 000 m³ воде, од чега у подручју (B) Вађење руда и камена са 2 900 000 m³ (0,02%), у подручју (C) Прерађивачка индустрија са 8 800 000 m³ (0,05%) и у подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација са 18 376 072 000 m³ (99,93%).


У 2021. години коришћено је укупно 18 387 750 000 m³ воде, од чега 99,92% за производњу.


У 2021. години у реципијенте је испуштено укупно 10 926 000 m³ коришћене воде, од чега 7,3% у земљу, 11,9% у јавну канализацију и 80,8% у површинске воде. Од укупно испуштене воде, 21,5 % потиче из подручја B, 60,8% из подручја C и 17,6 % из подручја D. Највећа количина отпадне воде потиче из области Производња базних метала, 2 492 000 m³ или 22,8% од укупне количине испуштене воде. Од укупне количине испуштене воде, пречишћено је 7 533 000 m³ или 68,9%, док је непречишћене отпадне воде било 3 393 000 m³ или 31,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ