Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јул 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јулу 2022. године у односу на јун 2022. године више су за 2,7%, у односу на јул 2021. године више су за 22,4%, док су у односу на децембар 2021. године више за 17,7%.

Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2022. године у односу на јун 2022. године, цијене енергије у просјеку су више за 4,3%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,5%, цијене капиталних производа више су за 1,0%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,9%, цијене интермедијарних производа више су за за 0,5%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јулу 2022. године у односу на јун 2022. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 4,1%, цијене подрчја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су више за 3,7%, цијене подручја (С) Прерађивачка индустрија више су за 2,0%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку ниже за 2,0%.

По областима индустријске производње, у јулу 2022. године у односу на јун 2022. године, забиљежен је раст цијена у областима: Вађење руда метала 5,9% Остала прерађивачка индустрија по 5,9%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 5,0%, Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 3,7%, Вађење угља и лигнита 2,1%, Вађење осталих руда и камена 2,1%, Производња хемикалија и хемијских производа 1,6%, Производња намјештаја 1,5%, Производња текстила 1,4%, Производња прехрамбених производа 1,1%, Производња рачунара, електронских и оптичких производа 0,6%, Производња машина и опреме Д.Н, Поправка и инсталација машина и опреме по 0,4%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,1%.

Пад цијена у јулу 2022. године у односу на јун 2022. године забиљежен је у областима: Производња коже и производа од коже 4,4%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала, Производња базних метала по 2,0%, Производња одјеће 1,2%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,9%, Производња пића 0,3%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,2%, Производња производа од гуме и пластичних маса 0,1%, Производња папира и производа од папира 0,1%.

У преосталих шест области индустријске производње цијене у јулу 2022. године у односу на јун 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ