Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јун 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јуну 2022. године, у односу на мај 2022. године, у просјеку су ниже за 0,4%, у односу на јун 2021. године више су за 21,8%, a у односу на децембар 2021. године више су за 10,5%.

Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2022. године, у односу на мај 2022. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 5,6%, цијене енергије у просјеку су више за 3,8%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 2,7%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку више за 0,5%, док су цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 1,7%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јуну 2022. године, у односу на мај 2022, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,5%. цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 14,2% и цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 7,6%.

По областима индустријске производње, у јуну 2022. године, у односу на мај 2022. године остварен је раст цијена у сљедећим областима: Вађење угља и лигнита 23,4%, Производња осталих производа од неметалних минерала 15,7%, Производња пића 10,2%, Производња намјештаја 6,3%, Производња моторних возила, приколица и полуприколица 1,7%, Производња базних метала 1,4%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,8%, Производња прехрамбених производа 0,3%, Производња производа од гуме и пластичних маса 0,2%.

Пад цијена у јуну 2022. године, у односу на мај 2022. године забиљежен је у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 14,2%, Вађење руда метала 13,7%, Производња хемикалија и хемијских производа 4,1%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,4%, Производња коже и производа од коже 1,3%, Производња машина и опреме д.н. 0,3%, Производња електричне опреме 0,2%.

У преосталих седам области индустријске производње цијене су у јуну 2022. године, у односу на април 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ