Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јун 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јуну 2022. године у односу на мај 2022. године, остале су исте, у односу на јун 2021. године више су за 19,7%, док су у односу на децембар 2021. године више за 14,6%.

Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2022. године у односу на мај 2022. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,1%, цијене интермедијарних производа више су за за 0,9%, цијене капиталних производа више су за 0,1%, цијене трајних производа за широку потрошњу остале су исте, док су цијене енергије у просјеку су ниже за 0,8%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јуну 2022. године у односу на мај 2022. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,5%, цијене подручја (С) Прерађивачка индустрија више су за 0,2%. док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 7,2%, цијене подрчја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су ниже за 0,2%.

По областима индустријске производње, у јуну 2022. године у односу на мај 2022. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња папира и производа од папира 5,8%, Производња осталих производа од неметалних минерала 2,4%, Вађење осталих руда и камена 2,2%, Производња прехрамбених производа 1,8%, Производња одјеће 1,6%, Производња производа од гуме и пластичних маса 1,6%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,9%, Производња хемикалија и хемијских производа 0,6%, Вађење руда метала 0,5%, Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 0,4%, Производња електричне опреме 0,3%, Поправка и инсталација машина и опреме 0,2%, Производња пића 0,1%, Производња намјештаја 0,1%.

Пад цијена у јуну 2022. године у односу на мај 2022. године забиљежен је у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 7,2%, Производња коже и производа од коже 4,5%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме3,5%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,4%, Производња рачунара, електронских и оптичких производа 0,6%, Производња машина и опреме д.н. 0,3%, Производња базних метала 0,3%, Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 0,2%.

У преосталих седам области индустријске производње цијене у јуну 2022. године у односу на мај 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ