Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, мај 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у мају 2022. године, у односу на април 2022. године, у просјеку су више за 1,3%, у односу на мај 2021. године више су за 25,8%, a у односу на децембар 2021. године више су за 10,9%.


Посматрано по намјени потрошње, у мају 2022. године, у односу на април 2022. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 1,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку више за 0,7%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,6%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 1,7%, док су цијене енергије у просјеку остале исте.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у мају 2022. године, у односу на април 2022, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 7,6% (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 2,1% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,9%.


По областима индустријске производње, у мају 2022. године, у односу на април 2022. године остварен је раст цијена у сљедећим областима: вађење руда метала 9,4%, производња хемикалија и хемијских производа 5,2%, производња базних метала 3,5%, производња моторних возила, приколица и полуприколица 3,2%, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 2,5%, прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,1%, производња текстила 1,3%, производња прехрамбених производа, производња коже и производа од коже по 1,0%, производња папира и производа од папира 0,5%, производња осталих производа од неметалних минерала 0,2%, вађење осталих руда и камена 0,1%, производња намјештаја по 0,1%.


Пад цијена у мају 2022. године, у односу на април 2022. године забиљежен је у областима: производња електричне опреме 2,8%, производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,2%, производња пића 0,8%, производња машина и опреме д.н. 0,1%.


У преосталих шест области индустријске производње цијене су у мају 2022. године, у односу на април 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ