Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, мај 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у мају 2022. године у односу на април 2022. године, у просјеку су ниже за 0,4%, у односу на мај 2021. године више су за 20,2%, док су у односу на децембар 2021. године више за 14,6%.

Посматрано по намјени потрошње, у мају 2022. године у односу на април 2022. године, цијене трајних производа за широку потрошњу више за 2,0%, цијене капиталних производа више су за 0,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,4%, док су цијене интермедијарних производа ниже за за 0,8% и цијене енергије у просјеку су ниже за 0,7%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у мају 2022. године у односу на април 2022. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,4%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку ниже за 15,3%, цијене подрчја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су ниже за 1,0% и цијене подручја (С) Прерађивачка индустрија ниже за 0,2%.

По областима индустријске производње, у мају 2022. године у односу на април 2022. године, забиљежен је раст цијена у областима: штампање и умножавање снимљених записа 8,5%, производња рачунара, електронских и оптичких производа 3,9%, производња коже и производа од коже 3,5%, производња папира и производа од папира 2,2%, производња намјештаја 2,0%, производња пића 1,6%, производња хемикалија и хемијских производа 1,5%, производња осталих производа од неметалних минерала 0,9%, вађење руда метала, производња одјеће по 0,8%, производња текстила 0,6%, производња електричне опреме 0,4%, вађење осталих руда и камена 0,3%, производња производа од гуме и пластичних маса 0,2%.

Пад цијена у мају 2022. године у односу на април 2022. године забиљежен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 15,3%, производња готових металних производа, осим машина и опреме 3,7%, производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 1,0%, производња базних метала 0,6%, производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,5%, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,5%, производња прехрамбених производа 0,2%, поправка и инсталација машина и опреме 0,1%.

У преосталих седам области индустријске производње цијене у мају 2022. године у односу на април 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ