Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, април 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у априлу 2022. године, у односу на март 2022. године, у просјеку су више за 2,4%, у односу на април 2021. године више су за 25,5%, a у односу на децембар 2021. године више су за 9,5%.

Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2022. године, у односу на март 2022. године, цијене енергије у просјеку су више за 4,8%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 3,1%, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 2,6%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,3%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже за 0,5%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у априлу 2022. године, у односу на март 2022, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 11,0%, (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 4,5% и (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 2,1%.

По областима индустријске производње, у априлу 2022. године, у односу на март 2022. године остварен је раст цијена у сљедећим областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 11,0%, Производња одјеће 10,8%, Производња папира и производа од папира 5,7%, Вађење руда метала 5,6%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа, Производња готових металних производа, осим машина и опреме по 5,5%, Остала прерађивачка индустрија 5,4%, Производња машина и опреме д.н. 3,8%, Производња електричне опреме 3,4%, Производња хемикалија и хемијских производа 3,3%, Производња коже и производа од коже 2,0%, Вађење осталих руда и камена 1,1%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,1%, Производња моторних возила, приколица и полуприколица 0,9%, Производња осталих производа од неметалних минерала, Производња намјештаја по 0,1%.

Пад цијена у априлу 2022. године, у односу на март 2022. године забиљежен је у областима: Производња прехрамбених производа 1,6%, Производња базних метала 0,9% и Производња пића 0,6%.

У преосталe четири области индустријске производње цијене су у априлу 2022. године, у односу на март 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ