Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, април 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у априлу 2022. године у односу на март 2022. године, у просјеку су више за 4,9%, у односу на април 2021. године више су за 20,2%, док су у односу на децембар 2021. године више за 15,1%.

Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2022. године у односу на март 2022. године, цијене енергије у просјеку су више за 6,7%, цијене интермедијарних производа више су за 4,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,5%, цијене капиталних производа више су за 1,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу више за 1,1%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у априлу 2022. године у односу на март 2022. године, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су више за 11,8%, цијене подрчја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 6,9%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 2,6%, док су цијене подручја (С) Прерађивачка индустрија више за 2,3%.

По областима индустријске производње, у априлу 2022. године у односу на март 2022. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 11,8%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 6,9%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 6,4%, Вађење руда метала 5,1%, Производња производа од гуме и пластичних маса 3,5%, Производња прехрамбених производа 3,2%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 2,9%, Производња осталих саобраћајних средстава 2,8%, Производња базних метала 2,6%, Производња коже и производа од коже 2,5%, Производња хемикалија и хемијских производа 1,9%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,8%, Производња текстила 1,3%, Производња машина и опреме д.н. 1,3%, Производња осталих производа од неметалних минерала 1,1%, Производња намјештаја 1,0%, Поправка и инсталација машина и опреме 1,0% и Производња папира и производа од папира 0,4%.

Пад цијена у априлу 2022. године у односу на март 2022. године забиљежен је у областима: Производња одјеће 0,1% и Штампање и умножавање снимљених записа 0,4%.

У преосталих девет области индустријске производње цијене у априлу 2022. године у односу на март 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ