Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, март 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у марту 2022. године у односу на фебруар 2022. године, у просјеку су више за 6,9%, у односу на март 2021. године више су за 15,0%, док су у односу на децембар 2021. године више за 9,8%.

Посматрано по намјени потрошње, у марту 2022. године у односу на фебруар 2022. године, цијене енергије у просјеку су више за 10,0%, цијене интермедијарних производа више су за 5,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 2,4%, цијене капиталних производа више су за 1,0%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу нижe за 0,1%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2022. године у односу на фебруар 2022. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 12,1%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 10,2%, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су више за 0,6%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена остале непромијењене.

По областима индустријске производње, у марту 2022. године у односу на фебруар 2022. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 23,6%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 12,1%, Штампање и умножавање снимљених записа 11,5%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 8,3%, Производња производа од гуме и пластичних маса 5,8%, Производња прехрамбених производа 5,0%, Производња осталих производа од неметалних минерала 3,4%, Производња одјеће 3,2%, Производња хемикалија и хемијских производа 3,2%, Производња папира и производа од папира 1,5%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,4%, Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 0,6%, Остала прерађивачка индустрија, Поправка и инсталација машина и опреме по 0,5%, Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 0,4%, Вађење осталих руда и камена, Производња текстила по 0,2%.

Пад цијена у марту 2022. године у односу на фебруар 2022. године забиљежен је у областима: Производња коже и производа од коже 3,6%, Производња базних метала 1,2%, Производња намјештаја, Производња рачунара, електронских и оптичких производа по 0,2% и Производња машина и опреме д.н. 0,1%.

У преосталих седам области индустријске производње цијене у марту 2022. године у односу на фебруар 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ