Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, март 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у марту 2022. године, у односу на фебруар 2022. године, у просјеку су више за 2,9%, у односу на март 2021. године више су за 22,2%, a у односу на децембар 2021. године више су за 6,9%.

Посматрано по намјени потрошње, у марту 2022. године, у односу на фебруар 2022. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 3,9%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 1,3%, цијене енергије у просјеку су више за 1,0%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,6%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже за 0,2%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2022. године, у односу на фебруар 2022, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 13,9%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 4,0% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 2,4%.

По областима индустријске производње, у марту 2022. године, у односу на фебруар 2022. године остварен је раст цијена у сљедећим областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 13,9%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 11,2%, Вађење угља и лигнита 6,3%, Производња осталих производа од неметалних минерала 6,2%, Вађење руда метала 3,7%, Производња машина и опреме Д.Н. 2,6%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 2,1%, Производња прехрамбених производа 1,9%, Производња намјештаја 1,8%, Производња пића 0,6% и Производња папира и производа од папира 0,1%.

Пад цијена у марту 2022. године, у односу на фебруар 2022. године забиљежен је у областима: Остала прерађивачка индустрија 7,8%, Производња електричне опреме 1,6%, Производња коже и производа од коже 0,6%, Производња хемикалија и хемијских производа 0,3% и Производња базних метала 0,1%.

У преосталих седам области индустријске производње цијене су у марту 2022. године, у односу на фебруар 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ