Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, фебруар 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у фебруару 2022. године, у односу на јануар 2022. године, у просјеку су више за 1,5%, у односу на фебруар 2021. године више су за 18,5%, a у односу на децембар 2021. године више су за 3,9%.

Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2022. године, у односу на јануар 2022. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 2,0%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,0%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,7%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,1%, док су цијене енергије у просјеку ниже за 0,6%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у фебруару 2022. године, у односу на јануар 2022, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 5,0%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 3,6% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су више за 1,3%.

По областима индустријске производње, у фебруару 2022. године, у односу на јануар 2022. године остварен је раст цијена у областима: Производња рачунара, електронских и оптичких производа 23,7%, Производња електричне опреме 5,6%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада, рециклажа материјала 5,0%, Вађење руда метала 4,4%, Вађење осталих руда и камена 3,4%, Производња папира и производа од папира 3,3%, Производња коже и производа од коже 2,3%, Производња пића 2,2%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,8%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,7%, Производња осталих производа од неметалних минерала 1,5%, Производња текстила 1,2%, Производња прехрамбених производа 0,9% и Производња хемикалија и хемијских производа 0,1%.

Пад цијена у фебруару 2022. године, у односу на јануар 2022. године забиљежен је у областима: Производња машина и опреме Д.Н. 2,1% и Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,9%.

У преосталих седам области индустријске производње цијене су у фебруару 2022. године, у односу на јануар 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ