Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, фебруар 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у фебруару 2022. године у односу на јануар 2022. године, у просјеку су више за 1,3%, у односу на фебруар 2021. године више су за 8,0%, док су у односу на децембар 2021. године више за 2,7%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2022. године у односу на јануар 2022. године, цијене трајних производа за широку потрошњу више су 9.3%, цијене капиталних производа више су за 3.1%, цијене интермедијарних производа више за 1.8%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,0%, док су цијене енергије у просјеку више за 0,7%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у фебруару 2022. године у односу на јануар 2022. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку више су за 7,1%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 3,3%,цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 1,3%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку више за 1,0%.

По областима индустријске производње, у фебруару 2022. године у односу на јануар 2022. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња моторних возила, приколица и полуприколица 14,6%, Производња намјештаја 9,7%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 7,1%, Вађење угља и лигнита 4,2%, Производња папира и производа од папира 3,6%, Производња осталих производа од неметалних минерала 3,5%, Производња базних метала 3,3%, Производња хемикалија и хемијских производа 2,9%, Вађење руда метала 2,8%, Штампање и умножавање снимљених записа 2,7%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,7%, Остала прерађивачка индустрија 2,1%, Производња електричне опреме 2,0%, Вађење осталих руда и камена 1,9%, Производња прехрамбених производа 1,2%, Производња текстила 1,2%, Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 1,0%, Производња производа од гуме и пластичних маса 0,8%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,5%, Поправка и инсталација машина и опреме 0,5%, Производња одјеће 0,1%, Производња коже и производа од коже 0,1%, Производња машина и опреме д.н. 0,1%.

Пад цијена у фебруару 2022. године у односу на јануар 2022. године забиљежен је у области Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,1%.

У преосталих пет области индустријске производње цијене у фебруару 2022. године у односу на јануар 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ