Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника, 2020.

 

 

 

 

                                                  

 

У 2020. години, било је 7 789 активних предузећа и 17 647 предузетника који тржишно послују, од чега је 32,1% пословало у подручју Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала, док структура запослених показује да је од око 191 хиљадe запослених лица, 39,7% ангажовано у подручјима индустрије.

Највеће трошкове рада по запосленом имала су предузећа и предузетници у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, 27 623 КМ и Информације и комуникације, 26 477 КМ, а најмање у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и услуживања хране; хотелијерство и угоститељство, 9 504 КМ.

У стварању додате вриједности по факторским трошковима, највеће учешће имала су предузећа и предузетници из подручја Прерађивачка индустрија 22,8%, Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала 22,4%, и Грађевинарство 10,3%.

Највећа додата вриједност по запосленом лицу, као мјера продуктивности рада, остварена је у подручју Информације и комуникације, 79 071 КМ, затим у подручјима Пословање некретнинама, 67 252 КМ и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација , 55 198 КМ.

Просјечна бруто оперативна стопа, односно стопа профитабилности нефинансијске пословне економије у Републици Српској у 2020. години износила је 15,1%. Највеће стопе профитабилности постигнуте су у подручјима Информације и комуникације 40,1%, Стручне, научне и техничке дјелатности 37,9%, и Пословање некретнинама 36,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ