Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, децембар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у децембру 2021. године у односу на новембар 2021. године, у просјеку су више за 0,3%, док су у односу на децембар 2020. године више за 7,0%.

Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2021. године у односу на новембар 2021. године, цијене интермедијарних производа више су за 1,5%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,2%, док су цијене енергије ниже за 0,4%. Цијене капиталних производа и цијене трајних производа за широку потрошњу остале су непромијењене.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у децембру 2021. године у односу на новембар 2021. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку више за 7,7%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,8%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,4%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација више за 0,1%.

По областима индустријске производње, у децембру 2021. године у односу на новембар 2021. године, забиљежен је раст цијена у сљедећим областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада, рециклажа материјала 7,7%, Производња базних метала 6,2%, Производња коже и производа од коже 2,9%, Производња рачунара, електронских и оптичких производа 2,8%, Штампање и умножавање снимљених записа 2,7%, Вађење руда метала 2,2%, Производња прехрамбених производа 1,8%, Производња осталих производа од неметалних минерала 1,6%, Производња папира и производа од папира 1,4%, Производња хемикалија и хемијских производа 1,1%, Производња одјеће 0,6%, Производња текстила 0,2% и Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 0,1%.

Пад цијена у децембру 2021. године у односу на новембар 2021. године забиљежен је у сљедећим областима: Вађење осталих руда и камена 1,0%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,9%, Вађење угља и лигнита 0,7%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,4%, Поправка и инсталација машина и опреме, Производња машина и опреме д.н. и Производња готових металних производа, осим машина и опреме по 0,3%.

У преосталих девет области индустријске производње, цијене у децембру 2021. године у односу на новембар 2021. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ