Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, децембар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у децембру 2021. године, у односу на новембар 2021. године, у просјеку су више за 0,9%, док су у односу на децембар 2020. године више за 15,5%.

Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2021. године, у односу на новембар 2021. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 1,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку више за 0,8%,
цијене енергије у просјеку су више за 0,7%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,2%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже за 0,7%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у децембру 2021. године, у односу на новембар 2021, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку више за 1,8%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,9%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 0,7%.

По областима индустријске производње, у децембру 2021. године, у односу на новембар 2021. године остварен је раст цијена у сљедећим областима: Производња папира и производа од папира 8,9%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада, рециклажа материјала 1,8%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја, производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,3%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,0%, Производња прехрамбених производа 0,9%, Вађење руда метала и Производња осталих производа од неметалних минерала по 0,8%, Производња одјеће 0,7%, Производња коже и производа од коже 0,6%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,3%, Производња намјештаја 0,2% и Вађење угља и лигнита 0,1%.

Пад цијена у децембру 2021. године, у односу на новембар 2021. године забиљежен је у сљедећим областима: Остала прерађивачка индустрија 1,6%, Производња електричне опреме 1,5%, Производња хемикалија и хемијских производа 1,0% и Производња базних метала 0,2%.

У преосталих седам области индустријске производње цијене у децембру 2021. године, у односу на новембар 2021. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ