Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, новембар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у новембру 2021. године у односу на октобар 2021. године, у просјеку су више за 0,7%, у односу на новембар 2020. године више су за 7,1%, док су у односу на децембар 2020. године више за 6,6%.

Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2021. године у односу на октобар 2021. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,3%, цијене интермедијарних производа више су за 0,9%, цијене енергије и цијене капиталних производа више су за 0,4%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу више за 0,1%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у новембру 2021. године у односу на октобар 2021. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 1,1%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,3%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку ниже за 3,7%. Цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су остале непромијењене.

По областима индустријске производње, у новембру 2021. године у односу на октобар 2021. године, забиљежен је раст цијена у сљедећим областима: Штампање и умножавање снимљених записа 13,9%, Производња електричне опреме 10,0%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,4%, Производња одјеће 2,2%, Производња хемикалија и хемијских производа 1,9%, Производња прехрамбених производа 1,5%, Производња папира и производа од папира 1,2%, Производња машина и опреме Д.Н. 1,2%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,1%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,9%, Вађење осталих руда и камена 0,8%, Производња пића 0,3%, Вађење угља и лигнита 0,2%, Вађење руда метала 0,2%, Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата и Производња намјештаја по 0,2%.

Пад цијена у новембру 2021. године у односу на октобар 2021. године забиљежен је у сљедећим областима: Производња базних метала 4,7%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,7%, Производња рачунара, електронских и оптичких производа 2,4%, Производња коже и производа од коже 2,3%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,8%, Производња производа од гуме и пластичних маса 0,5%, Производња текстила 0,2% и Поправка и инсталација машина и опреме 0,1%.

У преосталих пет области индустријске производње цијене у новембру 2021. године у односу на октобар 2021. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ