Настали отпад, 2020.

 

 

 

 

 

 

Током 2020. године у подручјима (B) Вађење руда и камена, (C) Прерађивачка индустрија, (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, (E) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине и (F) Грађевинарство, настало је укупно 49 096 861 t отпада. Највећа количина отпада потиче из подручја Вађење руда и камена, 47 295 702 t, односно 96,33% од укупне количине отпада. У подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација настало је 2,75%, у подручју (C) Прерађивачка индустрија 0,75%, у подручју (F) Грађевинарство 0,16% и у подручју (E) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине 0,01% од укупне количине отпада.


У структури укупног отпада, највећи дио, 96,95%, заузима остали минерални отпад са 47 602 385 t и отпад од сагоријевања са 1 311 426 t или 2,67%.


Током 2020. године у наведеним подручјима настало је укупно 3 585 t опасног отпада. Највећи удио у укупној количини опасног отпада, 86,16%, потиче из подручја (C) Прерађивачка индустрија.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ