Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, октобар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у октобру 2021. године у односу на септембар 2021. године, у просјеку су више за 2,0%, у односу на октобар 2020. године више су за 6,3%, док су у односу на децембар 2020. године више за 5,9%.

Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2021. године у односу на септембар 2021. године, цијене енергије више су за 2,9%, цијене интермедијарних производа више су за 1,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,6%, цијене капиталних производа више су за 0,4%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу више за 0,2%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у октобру 2021. године у односу на септембар 2021. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 12,6%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 2,8%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 1,2%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромијењене.

По областима индустријске производње, у октобру 2021. године у односу на септембар 2021. године, забиљежен је раст цијена у сљедећим областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада, рециклажа материјала 12,6%, Производња коже и производа од коже 7,0%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 6,8%, Производња базних метала 6,1%, Производња хемикалија и хемијских производа 4,0%, Вађење угља и лигнита 3,3%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,5%, Производња одјеће 1,9%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,9%, Поправка и инсталација машина и опреме 0,9%, Производња прехрамбених производа 0,6%, Производња текстила 0,6%, Производња производа од гуме и пластичних маса 0,5%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,5%, Остала прерађивачка индустрија 0,4% и Производња намјештаја 0,2%.

Пад цијена у октобру 2021. године у односу на септембар 2021. године забиљежен је у сљедећим областима: Производња рачунара, електронских и оптичких производа 0,9%, Производња папира и производа од папира 0,2% и Производња машина и опреме д.н. 0,1%.

У преосталих десет области индустријске производње цијене у октобру 2021. године у односу на септембар 2021. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ