Финансијска статистика образовања, 2020.

 

Образовање

 

 

 

 

Републички завод за статистику објављује податке о издацима за формално образовање у Републици Српској у 2020. години, добијене на основу спроведеног истраживања финансијске статистике образовања.


Приказани су подаци о јавним издацима за формално образовање према нивоима образовања и издацима за образовне установе према изворима средстава, сврси потрошње и нивоима образовања.

Јавни издаци за формално образовање у Републици Српској у 2020. години износили су 473 600 629 КМ или 4,2% бруто домаћег производа. Издаци за формално образовање у бруто домаћем производу су већи за 0,2% у односу на 2019. годину.

Од укупног износа јавних издатака за формално образовање, 96,7% било је алоцирано директно образовним установама, док се преосталих 3,3% oдносило на плаћања појединцима/домаћинствима и привaтним тијелима.

Од 15 455 740 КМ јавних издатака, већина плаћања појединцима/ домаћинствима и приватним тијелима односило се на високо образовање (56,2%) и основно образовање (37,3%).

Укупно јавни, приватни издаци и средства из иностранства за образовне установе у 2020. години износили су 514 729 907 КМ или 4,6% бруто домаћег производа.

Од укупног износа издатака за образовне установе, јавни издаци били су 89,0%, приватни издаци 10,5%, а 0,5% су била плаћања из иностранства.

У структури укупних издатака за образовне установе, издаци за предшколско образовање учествовали су са 8,5%, основно образовањe 46,0%, средње образовање 19,6%, високо образовање 25,9%.

Укупни издаци за формално образовање према сврси потрошње, који представљају суму јавних издатака, приватних издатака и средстава из иностранства за образовне установе и издатке домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа у 2020. години износили су 537 120 010 КМ.

Од укупног износа издатака за образовање 529 985 762 КМ или 98,7% односило се на текуће издатке (материјалне трошкове, бруто плате и издатке домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа), а 7 285 941 КМ или 1,3% на капиталне издатке.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ