Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, септембар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у септембру 2021. године, у односу на август 2021. године, у просјеку су ниже за 0,2%, у односу на септембар 2020. године више су за 8,3%, док су у односу на децембар 2020. године више за 8,2%.Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2021. године, у односу на август 2021. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,7%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,9%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,6%, док су цијене интермедијарних производа у просјеку ниже за 0,9%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у септембру 2021. године, у односу на август 2021, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 0,2%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 1,6%, а цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,1%.


По областима индустријске производње, у септембру 2021. године, у односу на август 2021. године остварен је раст цијена у сљедећим областима: Остала прерађивачка индустрија 17,4%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 3,0%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 2,4%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала и Производња машина и опреме д.н. по 2,3%, Производња папира и производа од папира 2,2%, Производња коже и производа од коже 2,1%, Производња хемикалија и хемијских производа и Производња осталих производа од неметалних минерала по 2,0%, Производња намјештаја 1,4%, Производња прехрамбених производа 1,3%, Производња одјеће и Производња електричне опреме по 0,5%, Вађење руда метала и Производња моторних возила, приколица и полуприколица по 0,4%.


Пад цијена у септембру 2021. године, у односу на август 2021. године забиљежен је у сљедећим областима: Производња базних метала 18,1%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,6% и Вађење угља и лигнита 0,2%.


У преосталих пет области индустријске производње цијене су у септрмбру 2021. године, у односу на август 2021. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ