БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, 2021.

 

   

 

Статистички билтен "Индустријски производи - PRODCOM резултати" редовна је годишња публикација у којој Републички завод за статистику Републике Српске објављује количинске показатеље о индустријској производњи.

 

Подаци о произведеним и продатим количинама индустријских производа прикупљени су путем Годишњег извјештаја индустрије (ИНД-21).

 

Извјештај ИНД-21 подносе предузећа чија је претежна дјелатност по Класификацији дјелатности БИХ 2010 (заснованој на NACE Rev. 2) разврстана у подручја B - Вађење руда и камена, C - Прерађивачка индустрија, D - Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, и из подручја E - Снабдијевање водом; Канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине (област 36 - Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом и грана 38.3 - Рециклажа (прерада) материјала). Подаци обухватају и резултат активности јединица које се баве индустријском производњом, а налазе се у саставу неиндустријских предузећа.

 

Публиковани подаци су прикупљени коришћењем Номенклатуре индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2019 која је у својој основи НИП БиХ 2010, ажуриран у складу са насталим промјенама у ЕУ PRODCOM листи. 

 

 

 

Податке из овог билтена можете да потражите и у бази података на нашем веб-сајту.