Тромјесечни бруто домаћи производ, друго тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у другом тромјесечју 2021. године, у односу на друго тромјесечје 2020. године, износио је 10,2%.

 

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у другом тромјесечју 2021. године значајан реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у подручјима: (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 18,9%, (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 16,3%, а од тога у подручју (C) Прерађивачка индустрија  за 17,8%.

 

Серијe података према ESA 2010 у текућим цијенама, у цијенама претходне године, у цијенама 2015. године (ланчано повезане вриједности) и десезонирани БДП од првог тромјесечја 2006. године, могу се преузети на линку:

 

база података

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ