Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, август 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у августу 2021. године, у односу на јул 2021. године, у просјеку су више за 1,8%, у односу на август 2020. године више су за 8,9% и у односу на децембар 2020. године више су за 8,4%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у августу 2021. године, у односу на јул 2021. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 2,9%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 2,3%, цијене енергије и цијене интермедијарних производа у просјеку су више за по 1,8%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале непромијењене.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у августу 2021. године, у односу на јул 2021, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 1,7%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 1,3% и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 0,3%.

 

По областима индустријске производње, у августу 2021. године, у односу на јул 2021. године остварен је раст цијена у областима: Производња машина и опреме Д.Н. 6,2%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 6,1%,  Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 2,4%, Производња намјештаја 2,4%, Вађење руда метала 1,5%, Производња електричне опреме 1,0%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,8%, Производња прехрамбених производа 0,5%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,3% и Вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,1%.

 

Пад цијена у августу 2021. године, у односу на јул 2021. године забиљежен је у областима: Производња коже и производа од коже 2,3%, Производња хемикалија и хемијских производа 1,8%, Производња пића 0,8%, Производња базних метала 0,4%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,1% и Производња папира и производа од папира 0,1%.

 

У преосталих седам области индустријске производње цијене су у августу 2021. године, у односу на јул 2021. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ