Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2020.

 

 

 

 

 

 

Предузећа су се у 2020. години снабдјела са укупно 12 287 680 000 m³ воде, од чега у подручју (B) Вађење руда и камена са 2 981 000 m³ (0,02%), у подручју (C) Прерађивачка индустрија са 8 899 000 m³ (0,07%) и у подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација са 12 275 800 000 m³ (99,90%).


У 2020. години коришћено је укупно 12 287 656 000 m³ воде, од чега 99,89% за производњу.


У 2020. години у реципијенте је испуштено укупно 10 786 000 m³ коришћене воде, од чега 7,0% у земљу, 14,5% у јавну канализацију и 78,5% у површинске воде. Од укупно испуштене воде, 23,3% потиче из подручја B, 59,3% из подручја C и 17,4% из подручја D. Највећа количина отпадне воде потиче из области Производња базних метала, 2 420 000 m³ или 22,4% од укупне количине испуштене воде. Од укупне количине испуштене воде, пречишћено је 7 397 000 m³ или 68,6%, док је непречишћене отпадне воде било 3 389 000 m³, или 31,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ