Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јул 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јулу 2021. године, у односу на јун 2021. године, у просјеку су више за 1,6%, у односу на јул 2020. године више су за 6,8% и у односу на децембар 2020. године више су за 6,4%.Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2021. године, у односу на јун 2021. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 2,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,0%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,7%, цијене енергије у просјеку су више за 0,6%, док су цијене капиталних производа у просјеку ниже за 0,4%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јулу 2021. године, у односу на јун 2021, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 6,0%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 5,3% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 1,4%.


По областима индустријске производње, у јулу 2021. године, у односу на јун 2021. године остварен је раст цијена у областима: Вађење руда метала 6,6%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 6,0%, Производња електричне опреме 3,6%, Производња базних метала 3,2%, Производња хемикалија и хемијских производа 2,8%, Производња коже и производа од коже 1,9%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,9%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,3%, Производња прехрамбених производа 0,9%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,7%, Производња папира и производа од папира 0,4%, Производња производа од гуме и пластичних маса 0,3%, Производња намјештаја 0,2% и Производња пића 0,1%.


Пад цијена у јулу 2021. године, у односу на јун 2021. године забиљежен је у областима: Производња машина и опреме д.н. 1,1% и Производња осталих производа од неметалних минерала 0,3%.


У преосталих седам области индустријске производње цијене су у јулу 2021. године, у односу на јун 2021. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ